Perashat Bereshit

View our weekly Perashat Ha'Shavua video Devar Torah at http://bneiyitzhaktorah.weebly.com

Fri, April 20 2018 5 Iyyar 5778